Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

priorytetowy obszar badawczy society of the future

Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

Logo Priorytetowego Obszaru Badawczego FutureSoc

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasze media społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

listopad 2021

20211125
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

(R)ewolucyjne espresso: „Strategia na lata? O sytuacji demograficznej Polski” (25.11)

Data: 25.11.2021
Czas rozpoczęcia: 13:30
Miejsce: MS Teams
Organizator: Soc Rev Lab
Kontakt: socrevlab@uj.edu.pl
Witryna internetowa wydarzenia: https://tiny.pl/9dqnm

Social (r)Evolutions Lab UJ zaprasza na spotkanie naukowe z cyklu (R)ewolucyjne espresso pt. “Strategia na lata? O sytuacji demograficznej Polski”. Spotkanie będzie miało formę krótkich wystąpień i dyskusji wokół nich. W jego trakcie będziemy rozmawiać o bieżących trendach demograficznych w Polsce, o ich potencjalnych konsekwencjach oraz o środkach zaradczych zaproponowanych w rządowym projekcie „Strategia demograficzna 2040. Spotkanie odbędzie się 25 listopada 2021 r. (czwartek) w godzinach 13.30–14.30 na platformie MS Teams.

Link do spotkania: https://tiny.pl/9dqnm  

Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/964273404167640  

  

W dyskusji udział wezmą:  

dr hab. Magdalena Ślusarczyk, prof. UJ (Instytut Socjologii UJ), Dokąd zmierzamy? Komentarz do strategii demograficznej 2040  

dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ (Instytut Socjologii UJ), Co wiedzieliśmy, a czego się dowiadujemy o zmianach demograficznych?  

dr hab. Paweł A. Strzelecki (Instytut Statystyki i Demografii SHG), Strategia demograficzna bez migracji - dobry czy zły pomysł?  

prof. dr hab. Bolesław Domański (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ), Wyzwania demograficzne Polski w kontekście rozwoju regionalnego i lokalnego  

 

dr hab. Magdalena Ślusarczyk, prof. UJ - jest absolwentką socjologii i filologii germańskiej, członkinią Zakładu Intersekcjonalnych Badań Społecznych IS UJ. Od 2019 roku jest członkinią Komitetu Badań nad Migracjami PAN i Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Współpracowała lub kierowała projektami międzynarodowymi (m. in. w ramach programu Erasmus+, Norway Grants, Horizon 2020) oraz krajowymi (OPUS). Współpracowała także z podmiotami społecznymi (Urząd Miasta Krakowa). Wśród jej głównych zainteresowań badawczych są socjologia edukacji, migracji (ze szczególnym uwzględnienie kwestii rodzin transnarodowych). Autorka licznych publikacji w tych obszarach.    

dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ - profesor w Instytucie Socjologii UJ, Kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, pracowniczka Instytutu Statystyki i Demografii SGH w Warszawie (współpraca m.in. przy projekcie SHARE). Badawczo specjalizuje się w socjologii starzenia/gerontologii oraz ewaluacji polityk publicznych (w tym polityki senioralnej). Przygotowała opracowania nt. regionalnego wskaźnika aktywnego starzenia się w Polsce. Ekspertka zespołu ds. Active Ageing Index (Komisja Europejska i UNECE). Koordynatorka i uczestniczka wielu międzynarodowych projektów związanych m.in. z aktywizacją starszych osób (w tym na rynku pracy), dyskryminacją starszych pracowników, ze wsparciem opiekunów osób starszych. Autorka i współautorka publikacji z tej tematyki. 

dr hab. Paweł A. Strzelecki - demograf i ekonomista pracujący w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz w Narodowym Banku Polskim. W Narodowym Banku Polskim kierował zespołem ekonomistów prowadzących analizy i badania rynku pracy, w tym badania uwarunkowań popytu na pracę w polskiej gospodarce. Obecnie zajmuje się badaniami dotyczącymi przepływów migracyjnych do Polski i z Polski. Jest także ekspertem grupy roboczej zajmującej się wpływem zmian demograficznych na finanse publiczne (Working Group on Ageing Population and Sustainability) publikującej, co trzy lata raport dotyczący przyszłych wydatków państwa związanych z emeryturami, ochroną zdrowia, opieką nad osobami niedołężnymi itd.  Autor i współautor publikacji z zakresu badań rynku pracy, prognozowania ludności, systemów emerytalnych oraz ekonomicznych konsekwencji migracji.   

prof. dr hab. Bolesław Domański - pracownik Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, autor około 200 publikacji naukowych, które ukazały się m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i Holandii, w tym 10 książek. Kierował krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi m.in. poświęconymi zmianom w rozmieszczeniu produkcji przemysłowej w Europie, uwarunkowaniom i skutkom inwestycji zagranicznych oraz efektom działania stref ekonomicznych. Jest autorem licznych ekspertyz m.in. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Agencji Rozwoju Przemysłu, urzędów marszałkowskich oraz władz lokalnych. Jest ekspertem European Research Council w Brukseli, a także członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN oraz wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk Geograficznych PAN. Zajmuje się problematyką rozwoju lokalnego i regionalnego, polityki regionalnej, rewitalizacji miast, wpływu korporacji ponadnarodowych na rozwój regionów, restrukturyzacji miast i regionów przemysłowych oraz współczesnych przemian przemysłu.  

Czym jest (R)ewolucyjne espresso?  

 (R)ewolucyjne espresso czyli syntetycznie o zmianie społecznej to cykl spotkań naukowych organizowanych przez Social (r)Evolutions Lab. Mają one formułę krótkich wystąpień osób reprezentujących różne dyscypliny nauki oraz dyskusji wokół nich. Celem spotkań jest naukowa, interdyscyplinarna refleksja nad aktualnymi wydarzeniami i obserwowanymi przez nas procesami społecznymi. Gorąco zachęcamy do stałego udziału w cyklu oraz do proponowania własnych tematów spotkań (np. mailowo: socrevlab@uj.edu.pl)     

Czym jest Social (r)Evolutions Lab UJ?  

Social (r)Evolutions Lab (SocRevLab) jest częścią działającego na UJ POB-u Society of the Future. SocRevLab koncentruje swoje działania na interdyscyplinarnym badaniu mechanizmów zmian społecznych. Odnosimy się zarówno do procesów o charakterze stopniowym, jak i do zmian w postaci przełomów lub kryzysów istniejącego porządku społecznego. Lab jest platformą współpracy dla naukowców/czyń, doktorantów/ek, studentów/ek oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką, bez względu na reprezentowaną dyscyplinę nauki. Osoby chętne zapraszamy do dołączenia do zespołu SocRevLab na MS Teams, gdzie umieszczamy informacje o naszych bieżących działaniach.    

Link do zespołu w MS Teams: http://bityl.pl/GJcde  

Facebook: https://www.facebook.com/socrevlab