Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

priorytetowy obszar badawczy society of the future

Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

Logo Priorytetowego Obszaru Badawczego FutureSoc

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Our social media

Web Content Display Web Content Display

Projekty Flagowe w POB FutureSoc

Zakres tematyczny działań realizowanych w POB Future Soc obejmuje w szczególności:

1.Badania nad zachowaniami w kryzysie

Jagiellonian Interdisciplinary Centre for Research on Behaviour in Crisis (ICRoBiC)

strona internetowa: becrilab.id.uj.edu.pl

Ten obszar obejmuje sytuacje kryzysowe, które dotyczą zarówno poszczególnych ludzi jak również całych społeczeństw. Kryzysy mogą dotyczyć różnych obszarów życia społecznego i generują napięcia i konflikty na różnych płaszczyznach. Dobrze wykorzystane, mogą jednak prowadzić do pozytywnych zmian. W tym celu kluczowym jest rozumienie natury kryzysów i mechanizmów zachowania w sytuacjach kryzysowych, gdyż to pozwoli podejmować mądre decyzje i powodować, żeby społeczeństwa wychodziły wzmocnione z sytuacji kryzysowych.

2.Laboratorium przyszłości demokracji

FUTURE DEMOCRACY LAB (FDL) Liberal democracy - evolution or existential crisis? New research perspectives: society - state - international system

strona internetowa: fudelab.id.uj.edu.pl

Platforma dla naukowców zorientowana na analizę różnych aspektów przemian demokracji liberalnych. Procesy demokratyzacji i liberalny porządek międzynarodowy są ujmowane z multidyscyplinarnej perspektywy. Badania koncentrują się na procesach społecznych i politycznych i zagrożeń nimi wywołanych, do których można zaliczyć wojnę, zmiany klimatyczne, pandemię, migracje, rosnące nierówności społeczne i wiele innych. Wszystkie te wyzwania oddziałują na funkcjonowanie państw, organizacji międzynarodowych oraz przyszły kształt liberalnych demokracji.

3.Laboratorium przyszłości prawa

Future Law Lab (FLL)

strona internetowa: futurelawlab.pl

Ważną częścią działań realizowanych w ramach POB Future Soc jest wspieranie i budowanie ekosystemu badawczego w zakresie nauk prawnych. Podejmowane aktywności mają na celu zacieśnienie współpracy badawczej z renomowanymi instytucjami naukowymi o międzynarodowym zasięgu. Działanie Laboratorium obejmuje szereg inicjatyw mających na celu tworzenie i wzmacnianie zespołów badawczych i tworzenie sieci badawczych. Celem jest również popularyzacja wiedzy z obszaru nauk prawnych. 

4.Integrację badań z zakresu neuronauki poznawczej 

Centre for Brain Research

strona internetowa: brain.uj.edu.pl

W ramach tego obszaru prowadzone są interdyscyplinarne badania dotyczące funkcji i struktury ludzkiego mózgu. Badania te są realizowane w ramach Centrum Badań Mózgu, będącym jednostką nakierowaną na prowadzenie badań interdyscyplinarnych, mających charakter badań podstawowych i klinicznych. Centrum łączy potencjał badawczy, wiedzę i kompetencje różnych jednostek UJ i w szczególności bardzo mocno wspiera współpracę między naukami medycznymi, naukami o zdrowiu i naukami społecznymi. 

5.Laboratorium poznania matematycznego i uczenia się

Mathematical Cognition and Learning LAB

strona internetowa: mcll.edu.pl

Funkcjonowanie społeczeństw i ich dobrostan w dużym stopniu zależy od biegłości matematycznej jednostek. Zależność ta determinuje konieczność tworzenia programów edukacyjnych podnoszących kompetencje matematyczne. To z kolei wymaga zrozumienia procesów poznawczych, neuronowych i społecznych mechanizmów, determinujących uczenie się i przetwarzanie struktur matematycznych. Badania prowadzone w ramach Laboratorium poznania matematycznego mają na celu uwzględnienie wszystkich tych potrzeb i aktywne wspieranie edukacji matematycznej w zakresie: a) inicjowania i prowadzenia badań, b) opracowywania, testowania i rozpowszechniania narzędzi mających na celu poprawę uczenia się matematyki, c) świadczenie usług eksperckich w zakresie edukacji matematycznej, d) komunikacji naukowej.  

6. Żywe laboratoria

Campus Living Lab. Useful Research HUB

strona internetowa: calila.id.uj.edu.pl

Celem projektu jest utworzenie Campus Living Lab, w którym realizowane będą projekty o charakterze badań użytecznych. Living laby to nowatorska, partycypacyjna forma współpracy między światem nauki i praktyki. „Żywe laboratoria” są środowiskiem do testowania i eksperymentowania, które wspiera współtworzenie i otwarte innowacje w modelu „poczwórnej helisy” (ang. Quadruple Helix Model). W praktyce oznacza to, że we współpracę nad nowymi rozwiązaniami zaangażowane jest społeczeństwo, władze publiczne, biznes oraz nauka. Współcześnie generowanie innowacji wymaga bowiem minimalnej masy krytycznej zasobów i kompetencji oraz odpowiedniej, gęstej sieci interakcji między interesariuszami. Metody badawcze stosowane w living lab są zorientowane na użytkownika i obejmują m.in. badania w działaniu i różne rodzaje podejść projektowych (design thinking etc.). W tych płaskich strukturach współpracy efekt synergii wzmacniany jest poprzez możliwość eksperymentowania, tworzenia i testowania prototypów rozwiązań oraz angażowania różnych grup interesariuszy. Istotą żywych laboratoriów jest prowadzenie badań naukowych w rzeczywistych środowiskach z udziałem wielu interesariuszy. Projekt flagowy „Campus Living Lab. Useful Research HUB” łączy idee żywego laboratorium z nowymi trendami w funkcjonowaniu kampusów uniwersyteckich (m.in krajobrazu naukowego – ang. Learning landscape). Przedmiotem projektu będzie utworzenie kampusowego living laba w przestrzeni Kampusu 600-lecia Odnowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będziemy w nim realizować m.in. projekty nakierowane na rozwiązywanie problemów społecznych, organizacyjnych czy ekologicznych. Istotnym dla funkcjonowania living labu będzie antycypowanie przyszłych wyzwań społecznych, ekonomicznych, ekologicznych.