Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

Logo Priorytetowego Obszaru Badawczego FutureSoc

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasze media społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

I edycja Konkursu dla nauczycieli akademickich na minigranty w ramach działania 2. (Incentives) POB Society of the Future w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim

Formularz przesyłania zgłoszeń jest otwarty od 8 grudnia 2020 r. do 5 stycznia 2021 r.

Laboratoria dla nauki (laby) działające w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Society of the Future ogłaszają konkursy na finansowanie projektów polegających na przeprowadzeniu teoretycznych lub empirycznych badań wstępnych, lub realizacji innych działań, służących przygotowaniu i złożeniu:

 • wniosku grantowego do krajowej lub zagranicznej instytucji zewnętrznej finansującej badania naukowe (np. Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Komisja Europejska) LUB

 • artykułu do czasopisma naukowego albo recenzowanych materiałów z międzynarodowej konferencji naukowej, któremu/którym na liście MNiSW przypisano wartość co najmniej 100 punktów lub monografii, book proposal albo rozdziału w monografii do wydawnictwa, któremu w wykazie MNiSW przypisano poziom II.  

Terminowe złożenie zadeklarowanego rezultatu projektu (afiliowanego zgodnie z regulaminem konkursu wniosku do instytucji finansującej lub tekstu do wydawcy) będzie warunkiem koniecznym rozliczenia minigrantu.

Tematyka konkursów

Uwaga! Ogłasza się 7 konkursów na minigranty dla pracowników w ramach POB Society of the Future, dostępnych w systemie strefaid.uj.edu.pl. Za każdy z konkursów odpowiada inny lab. Konkursy te różnią się wyłącznie tematyką. Bardzo prosimy, by złożyli Państwo swój projekt do konkursu o najbardziej adekwatnej tematyce – charakterystyka poszczególnych konkursów podana jest poniżej.

Logo Brain and Behaviour LabBrain and Behaviour Lab (BBL) ogłasza konkurs na projekty badawcze we wszystkich obszarach swojej działalności. BBL koncentruje się na czterech obszarach badawczych:

1. Ludzki umysł i jego złożoność, który obejmuje badania procesów poznawczych, motywacyjnych i afektywnych, a którymi zajmują się przede wszystkim takie dyscypliny jak kognitywistyka, psychologia, neurobiologia, językoznawstwo, filozofia umysłu czy antropologia poznawcza, ale również kryminologia, prawo, biocybernetyka czy informatyka.

2. Neuronauka i zaburzenia nerwowe, który obejmuje neuronalne podstawy procesów poznawczych i zachowania, zaburzenia neurologiczne i psychiatryczne i sposoby ich leczenia i zapobiegania im, czym zajmują się przede wszystkim neurologia, psychiatria, neurobiologia, psychologia kliniczna, epidemiologia i nauki o zdrowiu publicznym.

3. Świat społeczny i jego różnorodność, czyli interakcje między jednostkami, grupami i populacjami, czym zajmują się przede wszystkim socjologia, psychologia społeczna i kulturowa, antropologia społeczna, demografia, edukacja, komunikacja, ale również etnologia, etnografia i antropologia kulturowa

4. Środowisko i zmiana klimatu, wpływ społeczny i polityka w kontekście zmian klimatu oraz konsekwencje zmian klimatu i środowiska dla ludzi, czym zajmują się przede wszystkim nauki o środowisku, geografia społeczna i fizyczna, jak również socjologia, psychologia społeczna i politologia oraz biologia i medycyna, szczególnie neurobiologia i neurologia.

Słowa kluczowe: mózg; umysł; procesy poznawcze, motywacyjne i afektywne; zaburzenia mózgu i umysłu; umysł, mózg a środowisko

Budżet konkursu120 000 zł

Formularz konkursowy

Logo Copernicus Center Lab

Copernicus Center Lab ogłasza konkurs na finansowanie projektu badawczego z zakresu metanauki społecznej, czyli szerokorozumianej nauki o naukach społecznych. Problematyka składanych w konkursie projektów badawczych powinna dotyczyć nauk społecznych (lub ich pogranicza z innymi dyscyplinami) i odpowiadać przynajmniej jednemu z poniższych tematów:

 • replikowalność (reprodukowalność), np. badania nad samym problemem replikowalności, metodami i narzędziami (np. statystycznymi) replikacji lub badania, mające na celu próbę replikacji fundamentalnych dla danej dziedziny eksperymentów, symulacji itd.;
 • interdyscyplinarność, np. analiza zysków i kosztów badań interdyscyplinarnych, problematyka barier (zarówno teoretyczno-pojęciowych i instytucjonalnych), które utrudniają prowadzenie badań interdyscyplinarnych, ewaluacja badań interdyscyplinarnych;
 • otwarta nauka, np. różnego rodzaju przeszkody w dzieleniu się danymi i próby ich przezwyciężenia, upowszechnianie się otwartej nauki w różnych dyscyplinach, problematyka prerejestracji wyników i ewaluacji badań prerejestrowanych;
 • empiryczne i komputerowe studia nad nauką, np. zastosowania big data i analizy sieci w badaniu rozwoju nauk społecznych i konkretnych dyscyplin, społeczne i kognitywne studia nad nauką (w tym programy badawcze z zastosowaniem tych metod);
 • filozofia metanauki, np. rola filozofii w ruchu metanaukowym, filozoficzne problemy związane z poszczególnymi aspektami badań metanaukowych, (nie)zastępowalność analizy filozoficznej przez empiryczne i komputerowe studia nad nauką.

Słowa kluczowe: metanauka, replikowalność, interdyscyplinarność, otwarta nauka, naukometria

Budżet konkursu: 30 000 zł

Formularz konkursowy

Logo Future Law LabZgłaszane projekty powinny dotyczyć teoretycznych lub praktycznych problemów związanych z interakcjami między prawem a naukami empirycznymi, nowoczesnymi technologiami lub współczesnymi (ew. przyszłymi) zjawiskami społecznymi i cywilizacyjnymi.

Przykładowe ogólne problemy badawcze:

 • Czy rozwój nauk o umyśle (kognitywistyki, psychologii eksperymentalnej, neuronauki poznawczej…) powinien wpływać na tworzenie, interpretację i stosowanie prawa?
 • Czy dzięki naukom kognitywnym można lepiej zrozumieć zachowania, procesy poznawcze i decyzje uczestników obrotu prawnego?
 • Jakie możliwości i trudności dla systemów prawnych przynosi postęp w zakresie technologii informatycznych (np. sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego) i biotechnologii (zwłaszcza genetyki)?
 • Jak sprawić, by postęp ten przyniósł społeczeństwu korzyści, a jednocześnie nie stał się zagrożeniem dla sprawiedliwości, bezpieczeństwa i wolności?
 • Czy i jak zmieniać prawo w obliczu dynamicznych zmian społecznych i cywilizacyjnych?
 • Jak może wyglądać przyszłość obrotu prawnego i roli prawników?

Słowa kluczowe: prawo, nauki empiryczne, technologie, społeczeństwo, cywilizacja

Budżet konkursu: 320 000 zł

Formularz konkursowy

Glocal Challenges Lab ogłasza konkurs na projekty pozwalające zrozumieć występujące na skutek działań różnych interesariuszy czynniki i mechanizmy zmian gospodarczych i społecznych zachodzące w przestrzeni lokalnej i regionalnej, w dobie przewidywalnych, jak i nieprzewidywalnych zdarzeń. Problematyka powinna poruszać m.in. kwestie:

 • zdolności systemów środowiskowych, przestrzennych, gospodarczych, technologicznych, społecznych i kulturowych do działania w sytuacji występowania zmian znanych, przewidywalnych, ale i też nagłych, nieprzewidzianych, w różnej skali;
 • zmian demograficznych wobec nierozpoznanych skutków globalnych zmian środowiska, w tym klimatu, oraz społecznych, w regionach o różnym stopniu rozwoju;
 • wyzwań społecznych związanych z migracją, kształtowaniem środowiska pracy, wykorzystaniem czasu wolnego czy odpowiedzialnej i zrównoważonej konsumpcji;
 • zmian przestrzennych wywołanych działaniami interesariuszy w sferze gospodarczej i społecznej, kreowanie nowych ośrodków wzrostu, odporności układów przestrzennych czy realizowanie idei zrównoważonego rozwoju;
 • Wyzwań rozwoju nowych technologii cyfrowych i ich przydatności do tworzenia nowych i modyfikowania istniejących procesów gospodarczych, przestrzennych, społecznych, demograficznych i kulturowych a także doświadczeń i zachowań jednostek w przestrzeni geograficznej.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, odporność, adaptacja, nowe technologie, rozwój regionalny

Budżet konkursu: 135 000 zł

Formularz konkursowy

Wnioski powinny odnosić się do tematów zawartych w strategii POB Future Society ze szczególnym uwzględnieniem problematyki Global Trends LAB. Szczegółowa problematyka pierwszej edycji konkursu powinna uwzględniać poniższe zagadnienia.

 1. Współczesne przemiany społeczno-polityczno-gospodarcze na poziomie państwa i systemu międzynarodowego, przy uwzględnieniu zmian w obszarze bezpieczeństwa i nowego układu sił w stosunkach międzynarodowych.
 2. Czynniki wpływające na uwarunkowania i sytuację geopolityczną w poszczególnych regionach, rywalizację pomiędzy państwami, a także nowoczesne formy oraz instrumenty powiększania strefy wpływów na świecie i budowania mocarstwowej pozycji, z uwzględnieniem soft power
 3. Mechanizmy globalizacji, jej uwarunkowania i konsekwencje polityczne, społeczne, gospodarcze i przestrzenne, zarządzanie globalne;
 4. Nowe formy zagrożeń wpływających na procesy społeczne, polityczne, prawne, bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe; przyszłość i etyka wojen oraz konfliktów zbrojnych; trendy cywilizacyjno-rozwojowe
 5. Funkcjonowanie państwa oraz systemu politycznego w warunkach nowych wyzwań w XXI wieku;
 6. Wpływ nowych i wyłaniających się technologii na procesy polityczne, stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo

Słowa kluczowe: polityka, demokracja, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo, konflikty zbrojne

Budżet konkursu: 320 000 zł

Formularz konkursowy

W ramach konkursu przyjmowane będą zgłoszenia poświęcone tematyce organizowania w zmieniającym się świecie, w szczególności:

 • Zarządzanie i transformacja relacji między interesariuszami w obliczu radykalnych przemian technologicznych, ekologicznych i demograficznych oraz sytuacji kryzysowych
 • Ekonomia wobec nierówności gospodarczych i społecznych, szoków egzogenicznych i transformacji technologicznej
 • Kształtowanie innowacyjnych ekosystemów i przewaga strategiczna jutra
 • Relacje człowieka z inteligentną technologią jako czynnik zmieniający funkcjonowanie jednostek, zespołów oraz społeczeństw.
 • Aplikacyjna wartość teorii naukowych w polityce społecznej, gospodarczej i zarządzaniu organizacjami
 • Praca i czas wolny w przyszłości, wyzwania przyszłości i zmiany społeczne w kontekście zarządzania zdrowiem i jakością życia, zarządzanie miastem przyszłości

Słowa kluczowe: zarządzanie, ekonomia, organizowanie

Budżet konkursu: 320 000 zł

Formularz konkursowy

Zapraszamy do składania projektów dotyczących szeroko rozumianej zmiany społecznej: zarówno procesów o charakterze ewolucyjnym, długotrwałym i stopniowym, jak zmian rewolucyjnych, nagłych, w postaci przełomów, kryzysów, załamań istniejącego porządku społecznego. Problematyka składanych projektów powinna odpowiadać minimum jednemu z obszarów tematycznych:

1. Społeczne i polityczne odpowiedzi na zmiany, kryzysy i zagrożenia (gospodarcze, środowiskowe, epidemiologiczne, terrorystyczne itp.), w tym: społeczna odporność, rola państwa i instytucji, samoorganizowanie i wyłanianie się nowych form wspólnotowości;

2. Napięcia i konflikty wynikające z nierówności w dostępie do różnych zasobów oraz antycypacja problemów społecznych, propozycje ich rozwiązań i adaptacji instytucjonalnej;

3. Przemiany i procesy demograficzne, takie jak: starzenie się społeczeństwa, depopulacja, migracje oraz ich skutki ekonomiczne, społeczne, polityczne, kulturowe;

4. Przemiany rodziny, intymności i życia codziennego w perspektywie intersekcjonalnej;

5. Przemiany sfery publicznej, kultur politycznych i ideologii, w tym: dynamika stosunków władzy, relacji między państwem a obywatel(k)ami, procesy demokratyzacji i autorytaryzacji, ekstremizmy i populizmy;

6. Społeczne konteksty, skutki i wyzwania rozwoju nauki i technologii, np. w obszarze pracy, życia prywatnego, wzorów konsumpcji, rodziny i pokrewieństwa;

7. Możliwe scenariusze, wizje i projekty społeczeństwa przyszłości oraz ich etyczne, społeczne, kulturowe i polityczne konsekwencje.

Słowa kluczowe: nierówności społeczne, napięcia i konflikty społeczne, procesy demograficzne, życie codzienne, sfera publiczna

Budżet konkursu: 108 000 zł

Formularz konkursowy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rodzaje projektów

W konkursie można składać wnioski na projekty:

 • indywidualne – monodyscyplinarne lub interdyscyplinarne; maksymalna kwota finansowania: 15 tys. zł,

 • zespołowe – obowiązkowo interdyscyplinarne; wniosek składa kierownik/kierowniczka zespołu projektowego (badacz/badaczka zatrudniony/zatrudniona w UJ), osoby tworzące zespół muszą reprezentować co najmniej dwie dyscypliny naukowe; maksymalna kwota finansowania: 30 tys. zł.

Składanie wielu wniosków

W pierwszej edycji konkursów na minigranty ogłoszonych przez laby POB FutureSoc jedna osoba może złożyć jeden wniosek jako kierownik projektu indywidualnego, jeden wniosek jako kierownik projektu zespołowego oraz uczestniczyć w charakterze wykonawcy w jednym projekcie zespołowym. Nie można zatem złożyć w szczególności:

 • tego samego projektu w konkursach dwóch labów,

 • dwóch projektów indywidualnych z tym samym kierownikiem (ani w jednym konkursie, ani w konkursach dwóch labów),

 • dwóch projektów zespołowych z tym samym kierownikiem (ani w jednym konkursie, ani w konkursach dwóch labów).

Czas realizacji minigrantu

Maksymalny czas realizacji minigrantu to 6 miesięcy, dlatego należy zaplanować tylko takie działania przygotowawcze i badania wstępne, których realizacja nie wymaga okresu dłuższego niż pół roku (włącznie z przygotowaniem i złożeniem wniosku do instytucji finansującej lub tekstu do wydawcy).  

Koszty kwalifikowalne

Otrzymane środki będzie można wykorzystać na dowolne działania ściśle związane z realizacją projektu, w tym na wynagrodzenia, usługi zewnętrzne (np. korektę językową), zakup literatury i wyjazdy (np. w celu odbycia kwerendy bibliotecznej czy eksploracyjnych badań terenowych). 

Uwaga! Suma wynagrodzeń nie może przekroczyć 40% budżetu projektu.

W konkursie obowiązuje zakaz podwójnego finansowania wydatków. Środki muszą być zaplanowane i wykorzystane zgodnie z zasadą racjonalności i przepisami obowiązującymi w UJ.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem konkursu oraz instrukcją składania wniosków w systemie Strefa ID.UJ. Pomocna może okazać się także lektura odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.