Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uczelnia Badawcza Inicjatywa Doskonałości

Logo Priorytetowego Obszaru Badawczego FutureSoc

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasze media społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czym jest Priorytetowy Obszar Badawczy FutureSoc?

POB FutureSoc jest współtworzony przez 6 jednostek uniwersyteckich: Wydział Prawa i Administracji (WPiA), Wydział Filozoficzny (WF), Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (WZiKS), Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych (WSMiP), Wydział Geografii i Geologii (WGiG), Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych (CKBI). POB, choć współtworzony przez 6 jednostek, jest otwarty na współpracę z innymi POBami oraz wszystkimi pracownikami naukowymi UJ, którzy będą zainteresowani działaniami w naszym obszarze.

Celem utworzenia POBu jest rozwój obszaru badawczego, który ukierunkowany jest na badania dotyczące krótko- i długoterminowych zmian społecznych, m.in. wywołanych rozwojem nowoczesnych technologii (w tym zarówno biotechnologii, jak i technologii informatycznych), a także zmian wynikających z wpływu badań empirycznych, w tym kognitywistyki i nauk behawioralnych, na kategorie pojęciowe, metodologię i modele stosowane w naukach społecznych. Utworzenie POB FutureSoc w oparciu o 6 wyżej wymienionych jednostek uniwersyteckich ma na celu stworzenie odpowiedniego ekosystemu badawczego, w którym badacze i badaczki niezależnie od afiliacji wydziałowej będą mogli prowadzić wspólne badania, zgodnie z przyjętą w IDUB zasadą 4I – interdyscyplinarności, innowacyjności, internacjonalizacji oraz integracji. POB ma realizować potrójną misję UJ – badawczą, edukacyjną (wprowadzając innowacyjne narzędzia edukacji opartej na badaniach) oraz społeczną (integrując badania naukowe z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego). Celem naszego POBu jest więc przede wszystkim wspieranie inicjatyw, które będą zmierzały do zwiększenia interdyscyplinarności badań, internacjonalizacji oraz zwiększenia rozpoznawalności naszej uczelni na forum międzynarodowym, innowacyjności oraz budowania pomostów między wiedzą a społeczeństwem.

Narzędziami, za pomocą których będziemy wspierać rozwój naszego obszaru badawczego, są m.in.: pozyskiwanie nowych badaczy i badaczek, w tym zagranicznych; system zachęt (mini-grantów, nagród itp.) dla naukowców publikujących najwyżej punktowane monografie oraz artykuły, a także prowadzących istotne projekty badawcze i pozyskujących granty; finansowanie otwartego dostępu do publikacji (open access) i wspieranie prestiżowych publikacji (proofreading, tłumaczenia itp.); wspieranie organizacji międzynarodowych konferencji i seminariów; wspieranie wyjazdów na ważne konferencje, seminaria i w celu prowadzenia badań; wspieranie programów doktorskich; wprowadzanie innowacyjnych metod kształcenia z wykorzystaniem nowych technologii (e-learning, webinaria, MOOCs itp.); wspieranie młodych badaczy i badaczek; rozwój kompetencji badaczy i badaczek; wspieranie współpracy ze społeczeństwem i biznesem itp.

Jednym z głównych instrumentów działania naszego POBu są wirtualne struktury badawcze – LABy:

  1. Brain and Behaviour Lab (BBL);
  2. Copernicus Center Lab (CCL);
  3. Future Law Lab (FLL);
  4. Glocal Challenges Lab (GCL);
  5. Global Trends Lab (GTL);
  6. Managing for the Future (MF_Lab);
  7. Social (r)Evolutions Lab (SocRevLab).
Pliki do pobrania
pdf
1. Folder – POB Society of the Future (PL)
pdf
1. Folder – PRA Society of the Future (EN)
pdf
2. Działania realizowane w ramach POB FutureSoc (PL)
pdf
2. Actions implemented under FutureSoc PRA (EN)
pdf
3. Strategia POB FutureSoc (PL)
pdf
3. Strategy of FutureSoc PRA (EN)